Logga in på Mina sidor

2012 års avgifter

Om ditt företag är bundet av kollektivavtal kan det tillkomma särskilda kollektivavtalade avgifter på fakturan. Här hittar du alla kollektivavtalade avgifter som Fora fakturerar på uppdrag av arbetsgivare- och fackförbund.

Behörighetsförlust för ombordanställt befäl

Medlen används till försäkrad person som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,2 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet Sjöavtal befäl.

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFU)

Fonden ska främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som är till gagn för företag och anställda inom den svenska besöksnäringen. Avgiften är 0,026 procent av den totala lönesumman för arbetare och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal SHR/Hotell & Restaurangavtalet, SHR/Casinoavtalet, SHR och HRF/Nöjesavtalet, SHR och Kommunal. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Visita (fd SHR) och Unionen. 

Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,375 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,75 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Bevakning- och Säkerhetsföretag. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av Bevakningsbranschens Yrkes- och  Arbetsmiljönämnd.

Väktarskolan
Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. Avgiften är 1,5875 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän varav 20 procent är moms. Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften. 

Bygg - Särskilt tillägg

Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Galaxen (byggsektorns eget företag för prevention och rehabilitering), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och de regionala yrkeskommittéerna (RYK). Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare . Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Byggavtalet och/eller Väg- och banavtalet.

EFA-SEF - Extrapension

Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA och Svenska Eletrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare , oavsett ålder, som omfattas av Kraftverksavtalet, extra pensionsavsättning. Premien är 1,00 procent av lönesumman för arbetare .

EGA-SEF - Extrapension

Elgrossisternas Arbetsgivareförening EGA och Svenska Elektrikerförbundet SEF har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för de arbetare , oavsett ålder, som omfattas av Elektroskandiaavtalet, extra pensionsavsättning.  Premien är 0,5 procent av lönesumman för arbetare

EIO-SEF - Extrapension

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning  för de arbetare , oavsett ålder,  som omfattas av Installationsavtalet. Premien är 0,515 procent av lönesumman för arbetare .

El - Särskilt tillägg

Medlen används för yrkesutbildning, lärlingshantering, gruppliv- och trygghetsförsäkring samt fortbildning. Avgiften är 0,49 procent av lönesumman för arbetare , varav 13,85 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Installationsavtalet. 

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Kollektivavtalsparterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd genom en kollektivavtalad avgift. Avgiften är 0,05 procent av arbetstagarnas lönesumma. Gäller samtliga anställda som omfattas av kollektivavtal inom fastighetsbranschen.

Förbundsavgiften AGS-papper inom massa - och pappersindustrin

Avgiften används till olika områden enligt överenskommelse mellan parterna. Förbundsavgiften är 0 procent av lönsumman för arbetare . Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Massa- och pappersavtalet.

Glas - Särskilt tillägg

Medlen används för grupplivförsäkring samt lokalt stöd till yrkes- och skyddsutbildning. Avgiften är 0,875 procent av lönesumman för arbetare , varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet  Glasmästeriavtalet. 

Handelns Utvecklingsråd (HUR)

Avgiften går till att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen. Avgiften för medlemsföretag i Svensk Handel är 0,03 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Avgiften för övriga företag med avtal inom handelns område är 0,045 procent av lönesumman för arbetare och tjänstemän. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Svensk Handel  och  Unionen, DIK, Sveriges Ingenjörer, Civilingenjörernas Riksförbund.

HRF Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Hotell- och Restaurangfacket. Avgiften är 0,51 procent av lönesumman för arbetare . Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Visita (fd SHR) och Hotell- och Restaurangfacket.

HRF Serviceavgift

Avgiften ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. Avgiften är 1500 kr/år. 

Lackerarnas yrkesnämnd

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,15 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,30 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Lackavtalet.

ME - Särskilt tillägg

Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond.  Avgiften är 0,333 procent av lönesumman för arbetare varav 0 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Entreprenadmaskinavtalet eller Maskinföraravtalet. 

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN)

Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. Avgiften är 0,095 procent av lönesumman för arbetare för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,185 procent för övriga företag. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Motorbranschavtalet. 

Målare - Extrapension

Målarmästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet har träffat en överenskommelse om en extra pensionsavsättning för anställda målare. Premien är 0,6 procent av lönesumman för arbetare . Gäller samtliga arbetare 25 år och äldre som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet, extra pensionsavsättning. 

Måleri - Särskilt tillägg

Avgiften används bland annat till att förebygga arbetsskador, rehabilitering, rekrytering, marknadsföring och yrkesutbildningsverksamhet samt till att utbetala premie till företag med lärlingar som avlägger gesällprov. Avgiften är 2,588 procent av lönesumman för arbetare varav 0,125 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Måleriavtalet.

Måleri - Mätavgift

Avgiften är 2,188 procent och används till att finansiera Målerifakta AB:s verksamhet för uppmätning av ackordsarbeten. 20 procent av avgiften är moms. Samtliga företag som omfattas av Måleriavtalet ska erlägga mätavgift. Undantaget är följande tre grupper av företag:

  • Företag som är ansluta till Auktorisationsnämnden för rostskydd
  • Företag som tillhör avtalsområde Fastigo - Svenska Målareförbundet och som tillämpar månadslöneavtalet
  • Företagsavtal

Plåt och vent - Särskilt tillägg

Avgiften används till att finansiera rekrytering, arbetsmiljö, marknadsföring, utbildningsverksamhet samt gruppförsäkring för anställda. Avgiften är 2,925 procent av lönesumman för arbetare varav 0,525 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalen Plåtbearbetningsavtalet, Ventilationsarbeten och Byggnadsplåtslageri. 

SLA:s skogssektion - Praktikavgift för medlemmar

Avgiften ska användas till ekonomiskt stöd för de företag som ställer upp med APU-/APL-platser för elever från Naturbruksprogrammets skogliga yrkesutbildning. Avgiften är 0,1 procent av lönesumman för arbetare och 0,8 procent av lönesumman för tjänstemän.  Gäller samtliga arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom skogsbruk (ej virkesmätning). 

Stuveriavtalet - Hamn- och stuveriskolan

Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. Avgiften är 0,375 procent av lönesumman för arbetare varav 20 procent är moms. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Stuveriavtalet.

Stuveriavtalet - PORT SIDE

Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Avgiften är 0,75 procent för medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet Stuveriavtalet. 

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25 procent av lönesumman för arbetare och 0,0625 procent av lönesumman för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50 procent av lönesumman för arbetare och 0,125 procent av lönesumman för tjänstemän. 20 procent av avgiften är moms. Gäller samtliga arbetare och tjänstemän som omfattas av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

TRR Trygghetsrådet

Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30% för medlemmar i Svenskt Näringsliv, Tidningsutgivarna och IDEA. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,70%.

Trygghetsrådet TRS

Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20% för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening och Länsmuseernas Samarbetsråd. För företag som har hängavtal med tjänstemannaförbund är avgiften 0,60%. Privatteatrarna inom Svensk scenkonst 0,30%.

Unionen Administrativ avgift

Avgiften som ska täcka kostnaden för information debiteras företag som har tecknat kollektivavtal med Unionen. Avgiften är 0,30 procent av lönesumman för tjänstemän. Gäller samtliga tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan Visita (fd SHR) och Unionen.

VVS - Företagsstöd Isolering

Avgiften tas ut från isoleringsföretagen för utbildning av isoleringslärlingar.Avgiften är 0,77 procent. Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet VVS - Installationsavtalet.

VVS  Isolering - Särskilt tillägg

Avgiften används till gruppförsäkring hos Folksam, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,29 procent av lönesumman för arbetare . Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet VVS-Installationsavtalet.

VVS - Särskilt tillägg

Avgiften används till gruppförsäkring hos Folksam, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), VVS-YN (VVS-branschens Yrkesnämnd), genomförandet av yrkesexamen samt administrationskostnader. Avgiften är 0,32 procent av lönesumman för arbetare . Gäller samtliga arbetare som omfattas av kollektivavtalet VVS-Installationsavtalet.